Lỗi: Không update widget từ tháng 02/2021

Hiện tượng lỗi widget không update kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 xuất hiện trên version. Cập nhật phiên bản mới nhất (>=1.3.2) để sửa lỗi widget âm lịch màn hình chính cập nhật đúng ngày

Hiện tượng lỗi widget không update kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 xuất hiện trên version <1.3.0

Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất (>=1.3.2) để sửa lỗi widget âm lịch màn hình chính cập nhật đúng ngàyDescription

Contact

vLunar
Âm lịch Việt Nam